Privacyverklaring

Köster Vertaalservice Duits respecteert de privacy van haar klanten.

Ik behandel uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Doeleinden van de gegevensverwerking

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk voor het verstrekken van offertes, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten en voor het voeren van de bijbehorende administratie:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Voor het uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten verwerk ik persoonsgegevens uit de brontekst die u mij ter vertaling aanbiedt: ik lees en vertaal deze persoonsgegevens, en ik bewaar deze persoonsgegevens op een veilige manier.


Bewaartermijn

Ik bewaar uw persoonsgegevens maximaal zeven jaar.
Na deze termijn, of eerder wanneer uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van mijn diensten, zal ik uw persoonsgegevens vernietigen.


Uw rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die ik van u verwerk in te zien.
U heeft het recht om mij te vragen de persoonsgegevens die ik van u verwerk te wijzigen. Voor zover dit niet in strijd is met mijn wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in verband met belastingwetgeving, zal ik hier gehoor aan geven.
U heeft het recht om mij te vragen minder persoonsgegevens van u te verwerken.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
U heeft het recht om de persoonsgegevens die ik van u verwerk van mij te ontvangen.

Zie voor mijn contactgegevens het ledenregister van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) of in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). U kunt mij hier vinden aan de hand van mijn naam, Simone Köster. In het Rbtv kunt u mij ook vinden aan de hand van mijn Wbtv-nummer, 23031.


Doorgifte aan derden

Ik zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor mijn wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in verband met belastingwetgeving.


Aanpassen privacyverklaring

Köster Vertaalservice Duits behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen wanneer wet- en regelgeving of mijn dienstverlening daarom vraagt.